Litt om Loddefjord menighet

rLoddefjord menighet ligger 10 km vest for Bergen Sentrum. Loddefjord er en typisk drabantby med høy- og lavblokkbebyggelse og tett eneboligbebyggelse. Folketallet ligger i overkant av 13 000 hvorav 10 000 er medlemmer i DnK. Området preges av i stor grad ung befolkning.


Her finnes barnehager og barne- og ungdomsskoler som menighet og stab har godt samarbeid med. Vestkanten kjøpesenter med Vannkanten og Iskanten er en viktig puls i lokalområdet. I soknet ligger også Haakonsvern Orlogsstasjon med egen kirke og prester. Loddefjord menighet samarbeider med dem om gudstjenester og konfirmanter.
Loddefjord kirke sto ferdig bygget i 1926. Menighetshuset like ved kirken har gode aktivitetsrom og kontorer for de ansatte. Staben består av: Sokneprest, kapellan, kateket, organist, administrasjonsleder, frivillighetskoordinator, kirketjener og ungdomsdiakon.